Ver. obstarávanie - Obec Olsavka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ver. obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
 
Obec Oľšavkaje podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Oľšavka

Obec Oľšavka,
Oľšavka 53, 090 22 Bukovce
zastúpená: Ján Biroš
IČO : 00330876
Telefón :+421 54 749 3241
E-mail : ouolsavka©gmail.com
www.obecolsavka.sk
Prima banka, a.s.
IBAN SK63  5600 0000 0036 5304 0003
 
 
Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Oľšavka v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
 
1.    zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk
 
2.    zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Oľšavka, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 
3.    zákazka s nízkou hodnotou, zverejňované on-line na web stránke obce Oľšavka

Zakazka :
Datum zverejnenia zakazky 14.11.2017
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky